Get Adobe Flash player

Châu Phú đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Ngay khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Phú (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả đại hội trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động, đề án thực hiện nghị quyết đại hội, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Châu Phú đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp có truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Châu Phú đề ra quan điểm phát triển kinh tế theo hướng phát huy thế mạnh sẵn có, khai thác hiệu quả tiềm năng kết hợp ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết các thành phần kinh tế tạo sức mạnh tập thể và chú trọng tạo thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp.

Huyện Châu Phú xác định phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời phải tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ thông suốt, giữ vững quốc phòng - an ninh, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy hiệu quả, hiệu lực một cách toàn diện.

Theo đó, huyện đề ra 3 khâu đột phá, trong đó bao gồm: tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu nông nghiệp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp gắn với các vùng sản xuất tập trung, kêu gọi đầu tư cho ngành công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp. Hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo liên kết vùng, đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế để tạo động lực cho sự phát triển; quy hoạch phát triển đô thị theo hướng hiện đại, thương mại - dịch vụ chất lượng, văn minh.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Châu Phú sẽ tiến hành rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, triển khai đầu tư các dự án gắn với vùng đã quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn trái và khai thác tốt các dự án đã được đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến hợp tác theo mô hình liên kết sản xuất chuỗi giá trị, có truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu; xây dựng và phát triển mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” nhằm nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Đồng thời, tiến hành củng cố, kiện toàn hoạt động các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, sao cho đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 nâng 20% tổ hợp tác lên thành HTX, không còn HTX, tổ hợp tác yếu kém và xúc tiến liên kết nông dân - HTX - doanh nghiệp.

Huyện Châu Phú sẽ triển khai thực hiện quy hoạch trục đô thị Cái Dầu - Bình Long - Bình Mỹ, chú trọng nâng cấp, chỉnh trang đô thị Cái Dầu đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Song song đó, địa phương sẽ đẩy mạnh kêu gọi và tập trung thực hiện các dự án đầu tư gắn với quy hoạch phát triển đô thị, chỉnh trang trung tâm các xã vùng trong, phấn đấu đến năm 2025, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Những năm tiếp theo, huyện Châu Phú phấn đấu xây dựng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống giao thông liên huyện, liên xã ở các trục, tuyến còn lại trên địa bàn như: xây dựng mới 22 cây cầu; nâng cấp trên 179km mặt đường và mở đường ra cho tuyến nam kênh 10 nối Tỉnh lộ 941; nâng cấp, hoàn chỉnh các tuyến liên xã gồm: đông kênh 7, tây kênh 13, đông kênh ranh, nam Cần Thảo nối với huyện Tịnh Biên, nhằm tạo điều kiện để hàng hóa được lưu thông thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, Châu Phú đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 92% ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa, 84% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn đô thị văn minh. Đặc biệt, sẽ thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chính sách an sinh xã hội khác… Đối với công tác xây dựng Đảng, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Châu Phú sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với những vấn đề người dân quan tâm, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo AGO

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

20569865
Hôm nay
Tất cả
2338
20569865