Get Adobe Flash player

Bài viết

Tân Châu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025

Đó là mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát triển của thị xã, nhất là tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biên giới; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dịch vụ, chủ động khai thác hiệu quả chương trình hợp tác kinh tế - thương mại với Campuchia; tập trung đầu tư hoàn thiện và nâng chất tiêu chí đô thị loại III, tạo nền tảng phấn đấu đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố, để xứng tầm là vùng động lực kinh tế của tỉnh, một điểm sáng trong phát triển kinh tế biên giới ở miền cực Nam của Tổ quốc.

Đô thị Tân Châu

Thành tựu nổi bật 5 năm qua

Đánh giá thành tựu trong 5 năm qua (2015-2020) khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Tân Châu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá ổn định, cơ cấu kinh tế đúng hướng; đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung, công tác quy hoạch có nhiều tiến bộ, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng (năm 2020), gấp 1,15 lần so với năm 2015. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện, chính sách chăm lo đối với người có công, an sinh xã hội luôn được thực hiện tốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thị xã đề ra.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII, đề ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, khai thác mạnh mẽ lợi thế kinh tế biên giới trong phát triển và hội nhập quốc tế; huy động mọi nguồn lực phát triển, phấn đấu đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố. Đến năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Tân Châu bằng mức trung bình cả nước. Từ mục tiêu đó, 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sẽ tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm, với 3 khâu đột phá là: tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng tiêu chuẩn thành phố; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Bên cạnh việc thực hiện 3 khâu đột phá, thị xã sẽ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Để làm được điều đó, thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng nâng cao chất lượng và sản xuất hàng hóa nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng thương hiệu sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nội địa và xuất khẩu; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xem doanh nghiệp là đầu tàu, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản; phát triển kinh tế hợp tác thông qua nâng chất các tổ hợp tác và hợp tác xã. Huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2025 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch. Phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát triển của thị xã Tân Châu, nhất là tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biên giới. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dịch vụ, chủ động khai thác hiệu quả chương trình hợp tác kinh tế - thương mại với Campuchia,…

Du lịch trên sông

Cùng với phát triển kinh tế, thị xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội, để xứng tầm với bộ mặt đô thị. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; chăm lo gia đình chính sách, người có công và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao. Tôn tạo các di tích lịch sử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số và phát triển, bảo vệ và chăm sóc bà mẹ, trẻ em. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội, làm tốt công tác dân vận, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và đầu tư; chủ động liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh và các tỉnh giáp biên giới Campuchia, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Du lịch trên sông

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt  

Song song định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị xã Tân Châu luôn chú trọng và xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, với giải pháp mang tính đột phá đã đề ra trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thực sự trong sạch, vững mạnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức có tâm huyết, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện các biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đi vào chiều sâu, tạo ảnh hưởng tích cực trong toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đặc biệt là thực hiện các giải pháp khắc phục theo Nghị quyết Trung ương 4, xem đây là những giải pháp cơ bản trong công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng. Nhất là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân. 

Để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đảng bộ thị xã Tân Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, để góp phần hoàn thành sớm đưa thị xã Tân Châu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025, xứng tầm là vùng động lực kinh tế của tỉnh. 

Theo Cổng TTĐT AG

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

21433881
Hôm nay
Tất cả
9358
21433881